مدرسه توسعه مهارت های فردی

مدرسه توسعه مهارت های فردی به ارائه کلیه دوره های آموزشی موردنیاز حوزه توسعه مهارت های فردی می پردازد.

برخی از دوره هایی که در این مدرسه ارائه می شود عبارتند از:

لیست دوره های مدرسه توسعه مهارت های فردی

مدرسین