مدرسه مالی و سرمایه گذاری

مدرسه مالی و سرمایه گذاری به ارائه کلیه دوره های آموزشی موردنیاز حوزه مالی و سرمایه گذاری می پردازد.

مخاطبان اصلی دوره های مالی و سرمایه گذاری عبارتند از:

برخی از دوره هایی که در این مدرسه ارائه می شود عبارتند از:

  1. کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی (مستقیم و ارزش افزوده)
  2. دوره جامع آشنایی با قوانین مالیاتی (مستقیم و ارزش افزوده)
  3. حسابداری برای مدیران (مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی)
  4. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ویژه مدیران
  5. آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی

لیست دوره های مدرسه مالی و سرمایه گذاری

مدرسین