مدرسه منابع و سرمایه انسانی

مدرسه منابع و سرمایه انسانی به ارائه کلیه دوره های آموزشی موردنیاز حوزه منابع و سرمایه انسانی می پردازد.

برخی از دوره هایی که در این مدرسه ارائه می شود عبارتند از:

لیست دوره های مدرسه منابع و سرمایه انسانی

مدرسین