برنامه نویسی اندروید پیشرفته

مدت زمان دوره : 32 ساعت

توضیحات دوره

در این دوره مباحث پیشرفته و تکمیلی برنامه نویسی اندروید آموزش داده می شود و پیشنهاد می شود کلیه افرادی که در دوره های مقدماتی اندروید شرکت کرده اند جهت حضور در این دوره ثبت نام کنند.

پیش نیاز

اندروید مقدماتی

مخاطبین دوره

کلیه افرادی که به زبان برنامه نویسی اندروید علاقه دارند یا در این زمینه فعالیت می کنند.

سرفصل‌

 •  آشنایی با زبان برنامه‌نویسی Kotlin  و معرفی ساختار‌های پایه آنها
 •  MVVM مدل برنامه نویسی 
 •  Create Android library and put it on jitpack
 •  Data Binding
 •  Lifecycles
 •  LiveData 
 •  Navigation
 •  Paging
 •  Room
 •  ViewModel
 •  workManager
 •  ConstraintLayout
 •  Dagger 2 Or Koin (dependencies injection)
 •  Test Framework (Robolectric)

دوره های مشابه