کارگاه آموزشی توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی

مدت زمان دوره : 8 ساعت

توضیحات دوره

هدف از برگزاری این دوره آشنایی شرکت کنندگان با تعاریف و مفاهیم مرتبط با آموزش، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، شناخت ابزارها، تکنیک ها و استراتژی های آموزش، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، آشنایی با مدل فرایندی توانمندسازی منابع انسانی است.

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

علاقه مندان

سرفصل‌

 • تعریف مفاهیم آموزش، توسعه و توانمندسازی
 • تشریح مدل نظام مند آموزش
 • بررسی روش ها، ابزارها و تکنیک های مختلف آموزش (Classic and Modern)
 • آشنایی با مدل های نیازسنجی آموزش
 • آشنایی با مدل های سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
 • آشنایی با استاندارد آموزشی 10015
 • آشنایی با نرم افزار مدیریت آموزش ایده
 • ابزارها و تکنیک های توسعه منابع انسانی
 • بررسی تکنیک های مربیگری و مرشدیت (Coaching and Mentoring)
 • تعریف مفهوم توانمندسازی منابع انسانی (Empowerment)
 • تشریح فرایند و مدل جامع توانمندسازی منابع انسانی
 • بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی
 • استراتژی ها یا راهبردهای توانمندسازی

دوره های مشابه