شاهین قاجار

مدارک:

  • کارشناسی - مهندسی صنایع: تولید صنعتی

دوره ها:

  • آشنايی با ترفندها و نکات Microsoft project 
  • نرم افزار Primavera P6
  • محاسبه تاخیرهای مجاز و غیر مجاز پروژه و تهیه لایحه کلیم بر اساس روش EVM
  • فرآیند تهیه و بررسی صورت وضعیت ها (PMS ،Invoice ،WPA)

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • اجرای نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر / EPC
  • مدیر برنامه ریزی نیروگاه سیکل ترکیبی
  • پالایشگاه فازهای 15 و 16 و 22 و 24