هادی اصغری

مدارک:

  • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري
  • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

دوره ها:

  • مالی و حسابداری
  • قوانین مالیاتی

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • از خرداد 1397 تاکنون: نماینده سازمان امورمالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
  • 1392تا خرداد 1397: عضو هیات بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  • 1390 تا خرداد 1397: رییس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده)
  • 1384- 1390:  کارشناس ارشد مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی شمال تهران و  کارشناس ارشد مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ 
  •  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯽ  ﺑﻪ اﺟﻼس OECD از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ در وزارت داراﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ- آﻧﮑﺎرا