حامد پيشوایزدی

مدارک:

 • دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات - تجارت الکترونيک / دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • ارشد مهندسی کامپيوتر - معماری کامپيوتر / دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • کارشناسی مهندسی کامپيوتر - سخت افزار / دانشگاه صنعتی اميرکبير 
 • کارشناسی مهندسی صنایع - تحليل سيستمها / دانشگاه صنعتی اميرکبير

دوره ها:

 • ISMS
 • تشریح الزامات استاندارد PCI DSS
 • دوره راهبری EPM :SharePoint و Enterprise Project Management
 • ارائه مدیریت تداوم کسب و کار و مراکز داده 

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • مدیریت پروژه شرکت پيشگامان مهندسين فناوری اطلاعات و دانش - توليد نرم افزارهای سيستمی تحت وب، توليد محتوای آموزشی تحت وب
 • مدیر واحد طرح و برنامه شرکت پيشتار پردازش پارس - تدوین فرایندها، تدوین فرایندهای مدیریت و کنترل پروژه و راه اندازی واحد PMO، تدوین نظام ارزیابی عملکرد، نصب، راه اندازی و راهبری SharePoint و EPM
 • مدیریت پروژه ارائه خدمات امنيت فناوری اطلاعات شرکت توسن کيش ویر
 • مدیر پروژه امنيت، تدوین و اجرای نظام ارزیابی عملکرد، تدوین پروپزال و مشاوره: پروژه تدوین استراتژی امنيتی سه ساله شرکت ارتباطات سيار
 • مدیریت پروژه پياده سازی استاندارد امنيت داده سرویس، پرداخت از طریق کارت (PCI DSS) و (ISMS) شرکت ایران ارقام
 • مدیریت پروژه ارزیابی امنيتی نرم افزارهای اینترنت بانک ودرگاه پرداخت شرکت ایران ارقام
 • مدیریت پروژه استقرار نظام مدیریت کيفيت ISO 9001: مدیر پروژه تدوین استراتژی سه ساله شرکت امن افزار گسترشریف
 • مدیریت ارشد کليه پروژه های اجرایی معاونت در حوزه های: امنيت نرم افزار، امنيت شبکه، نظام های مدیریت امنيت وتدوین استراتژی های امنيت