مسعود چیتگرها

مدارک:

  • کارشناسی ارشد / MBA
  • کارشناسی / مهندسی صنایع تولید

دوره ها:

  • برنامه رشد فردی
  • منظومه جامع مدیریت

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • موسسه مکتب تغییر
  • مربی استراتژي و فرایند