رضا زرینی

مدارک:

 • دکتری / برندسازی (مدیریت برند)

دوره ها:

 • دو دوره همایش فتومارکتینگ
 • سه دوره همایش انتخاب نام تجاری
 • اقتصاد عکاسی
 • مارکتینگ هنر
 • ورکشاپ انتخاب نام تجاری
 • مارکتینگ هنر

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • مشاور هنری و گرافیکی UNICEF
 • مشاور هنری و گرافیکی  FAO
 • مشاور هنری و گرافیکی WHO
 • مشاور هنری بیزنس های داخلی