لیان سمندری

مدارک:

 • دارای مدارک معتبر در حوزه مالیاتی و حسابداری

دوره ها:

 • حسابداری مقدماتی
 • حسابداری پیشرفته
 • حسابداری بازرگانی / خدماتی
 • حسابداری ویژه بازار کار 
 • حسابداری حقوق و دستمزد 
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • تهیه اظهارنامه مالیاتی

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • تدريس دوره های مالی و مالياتی در مجتمع فنی تهران 
 • سهامدار در ٢ موسسه خدمات مالی
 • مشاوره و دفاع مالياتی در شركت های توليدی، بازرگانی، خدماتی و پيمانكاری