آرمین رییسی

مدارک:

 • کارشناسی / تعمیر و نگه داری هواپیما
 • کارشناسی / مددکاری اجتماعی خانواده

دوره ها:

 • مهارت های برقراری  ارتباط
 • کلاس های خود شناسی
 • کلاس زبان بدن
 • جلسات گروهی آموزشی
 • ارتباط موثر
 • کلاس زبان صورت
 • مقابله با اضطراب

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • برگزاری سمینار های مهارت های ارتباطی و اجتماعی و فردی
 • شناخت زبان بدن
 • شناخت زبان صورت
 • خانواده درمانی