محمد امین جلایر

مدارک:

کارشناسی ارشد / مهندسی عمران

کارشناسی / مهندسی عمران

دوره ها:

  • دوره جامع بورس / دانشگاه تهران
  • دوره جامع بورس / موسسه نیترو
  • دوره جامع بورس / موسسه مثبت 6