علی اسلامی

مدارک:

  • کارشناسی / مهندسی صنایع / برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها
  • دوره نوابغ فروش

دوره ها:

  • دوره منِ ثروتمند / مجموعه باکس
  • دوره منِ ثروتمند / سراي محله نیاوران
  • دوره منِ ثروتمند / مجموعه بادران
  • نابغه اینستاگرام شو / سراي محله نیاوران
  • نابغه اینستاگرام شو / مجموعه بادران

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • تالیف کتاب نابغه اینستاگرام شو